12/11/2022 10:15

Trong vạn điều thiện trên đời, chứ hiếu đứng đầu. Nếu có thể làm tốt những điều này bạn sẽ có tương lai tốt đẹp.